Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sistemi Araştırması

Dr. Esin Nesrin CAN
Marmara Üniversitesi, SBE

Dr. Cem ÇETİN
Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkan

ÇOMÜ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2016 (Cilt 11, Sayı 2)

ÖZET

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelerin, Devlet Üniversiteleri nezdinde oluşturduğu farkındalığın incelendiği çalışma kapsamında, İç Denetim Birim Başkanları’na yöneltilen ankete dayalı araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilerek tartışılmıştır.Teknoloji ve iletişimle birlikte, tüm sektörlerdeki kurumlarda olduğu gibi hızlı bir gelişim ve değişim yaşayan Devlet Üniversiteleri’nde de iç kontrol sistemlerinin öneminin özellikle arttığı kabulünden hareketle çalışmanın bu alanda gerçekleştirilmesi ve sürece değer katacak sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir.

Çalışma kapsamında literatür taramasını takiben uygulanan anket, Prof. Dr. Dana R. Hermanson vd. tarafından 2012 yılında yayınlanan “How Effective are Organizations’ Internal Control? Inside Into Specific Internal Control Elements” adlı makaleleri ile Prof. Dr. Şaban Uzay tarafından 2010 yılında yapılan “Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler” adlı çalışmada ve T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Kamu İç Kontrol Rehberi – versiyon 1.0” adlı çalışmada yer alan sorulardan yararlanılarak oluşturulmuştur.

Çalışmada iç kontrol sisteminin beş bileşeni itibarıyla yöneltilen ifadeler, ilgili alanlar itibarıyla genel ve ayrıntı düzeyinde sorulardan oluşmakta olup; bulguların analizi ve değerlendirilmesi de “Sonuç” bölümünde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç kontrol sistemi, iç denetim, devlet üniversiteleri, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu.

pdf icon - Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sistemi Araştırması - 2024 - Makaleyi PDF dosya olarak buradan indirebilirsiniz.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English