Skip to main content

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur

İç Denetimin Misyonu

Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmek.

İç Denetimin Ana Prensipleri

Dürüst ve faziletli davranır.

 • Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
 • Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
 • Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
 • Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
 • Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
 • Etkili bir şekilde iletişim kurar.
 • Risk-bazlı güvence sağlar.
 • İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
 • Kurumsal gelişimi teşvik eder.

İç Denetime Neden Başvurulur?

1-Sorumluluk ve Hesap Verme: İşletme çalışanlarının etkinliklerinin ve üst yönetimin politikalarına uyum derecesinin araştırılma ihtiyacı iç denetime başvurulma nedenlerinden biridir.

2-Vekalet Teorisi: Bu kapsamda iç denetim, bir vekil olarak görev yapan yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmesi sırasında ortaya çıkabilecek düzensizlikler hakkında, işletme sahiplerinin şüphelerini ortadan kaldırabilecek en önemli kontrolleri gerçekleştirerek işletme sahiplerinin ikna olmalarını sağlarlar.

3-Yönetime Danışmanlık ve Yardım: Mesleklerinde uzman olan iç denetçiler işletmedeki hata ve hileleri açığa çıkarmak yanında, ileride benzer sorunlarla karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık ve eğitim hizmeti de verebilirler.

4-Tasarruf İhtiyacı: Maddi kayıpların ortaya çıkartılması ve düzeltilmesi bazen iç denetim biriminin işletmeye olan yıllık maliyetini karşılayacak nitelikte dahi olabilmektedir.

5-Güvence Verme: İç denetim; işletmenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerin etkin bir şekilde işlediği, üretilen bilgilerin doğruluğu ve tamlığı, varlıkların korunduğu, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve işletme politikalarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiği konusunda yeterli (makul) güvence vermektedir.

6-Hileli işlemleri ortaya çıkarma: İç denetimin en önemli uğraş alanlarından biri de işletme yöneticileri veya çalışanları tarafından yapılabilecek hilelerin ortaya çıkarılmasıdır.

İç Denetim Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013

 

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English