Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri-Bilgi ve İletişim

Giriş

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

Bilgi iletişim sistemleri gerektiği gibi işlemediği takdirde yöneticiler ve personel, zamanında ve doğru karar alamama, bunları uygulayamama ve nihayetinde hedeflere istenildiği şekilde ulaşamama gibi riskler ile karşı karşıya kalabilirler. Bu bakımdan bilgi, ulaşılabilir, faydalı, zamanlı, doğru, tam ve güncel olmalıdır.

Bilgi ve İletişim İlkeleri

Kurumlar, Bilgi ve İletişimi uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.

İLKE 13: İlgili Bilgiyi Kullanma: Örgüt (*), iç kontrolün işlevini yerine getirmesini destekleyecek ilgili, nitelikli bilgiyi elde eder veya bu bilgiyi üretir ve kullanır.

İLKE 14: Örgüt İçi İletişim Kurma: Örgüt (*) iç kontrol amaç ve sorumlulukları da dahil, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini desteklemek için gereken bilgileri kendi içinde iletir.

İLKE 15: Dış Taraflarla İletişim Kurma: Örgüt (*) iç kontrolün işlevini yerine getirmesini etkileyen konularla ilgili dış taraflarla iletişim kurar.

(*) Örgüt: Çerçeve bağlamında, ilkeler tanımlanırken “örgüt” kelimesi, bir bütün olarak yönetim kurulunu, yönetimi ve diğer personeli kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Genellikle yönetim kurulu bu terim kapsamında gözetim organı olarak işlev yapar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

Makale Kaynakları

 • Dr.Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Prof.Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Prof.Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Dr.Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, www.tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • www.coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English