Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri-İzleme

İzleme; Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol ilke ve odak noktalarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesidir.

İzleme ile Kurumun faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, amaçlarla uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip değerlendirilmektedir.

İZLEME İLKELERİ

Kurumlar, risk yönetimi uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.

İLKE 16: İç Kontrolun Değerlendirilmesi: İç kontrol bileşenlerinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını belirlemek amacıyla, sürekli değerlendirmeleri seçer, geliştirir ve uygular.

İLKE 17: Yetersizlikleri Değerlendirme ve Bildirme: Örgüt(*), tespit ettiği iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve duruma göre üst yönetim ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere, gerekli önlemleri almaktan sorumlu olan taraflara zamanında bildirir.

(*) Örgüt: Çerçeve bağlamında, ilkeler tanımlanırken “örgüt” kelimesi, bir bütün olarak yönetim kurulunu, yönetimi ve diğer personeli kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Genellikle yönetim kurulu bu terim kapsamında gözetim organı olarak işlev yapar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, www.theiia.org
 •  Makale Kaynakları
 • Dr.Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Prof.Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Prof.Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Dr.Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, www.tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • Alp Buluç, Makale, ERP Öncesi ve Sonrası Yönetim Danışmanlık Desteği & İhtiyaç Analizi, Kurumsal Çözümler Rehberi, Enterprise Transformation Platform, 2018
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • www.coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English