Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri-Kontrol Eylemleri

Kontrol eylemleri, yönetimin, amaçlara ulaşılmasına yönelik riskleri azaltacak talimatlarının uygulanmasını sağlamaya yardımcı olan eylemlerdir. Politikalar ve prosedürler yoluyla belirlenir.

KONTROL FAALİYETLERİ İLKELERİ

Kurumlar, kontrol eylemlerini uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.

İLKE 11: Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme: Örgüt (*), amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri kabul edilebilir düzeylere indirilmesine katkıda bulunacak olan kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir.

İLKE 12: Politikalar ve Prosedürler Yoluyla Uygulama: Örgüt (*), kontrol eylemlerini, beklentileri belirleyen politikalar ve politikaları uygulamaya koyan prosedürler aracılığı ile yürütür.

(*) Örgüt: Çerçeve bağlamında, ilkeler tanımlanırken “örgüt” kelimesi, bir bütün olarak yönetim kurulunu, yönetimi ve diğer personeli kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Genellikle yönetim kurulu bu terim kapsamında gözetim organı olarak işlev yapar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, www.theiia.org
 •  Makale Kaynakları
 • Dr.Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Prof.Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Prof.Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Dr.Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, www.tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • www.coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English