Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri – Risk Değerlendirme

Kurumlar kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir.

-Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır.

-Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur.

RİSK DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Kurumlar, risk yönetimi uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.

İLKE 6: Uygun Amaçlar Belirleme: Örgüt, (*) amaçları, amaçlarla ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek yeterli açıklıkta, ayrıntılı olarak belirler.

İLKE 7: Risklerin Tanımlanması ve Analiz Edilmesi: Örgüt (*), kuruluş çapında amaçlara ulaşılmasına ilişkin riskleri tanımlar ve bu riskleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirlemede temel oluşturacak şekilde analiz eder.

İLKE 8: Hile Riskinin Değerlendirilmesi: Örgüt (*), amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri değerlendirirken hile potansiyelini de göz önünde bulundurur.

İLKE 9: Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme: Örgüt (*), iç kontrol sistemini önemli ölçüde etkileyebilecek değişiklikleri belirler ve değerlendirir.

(*) Örgüt: Çerçeve bağlamında, ilkeler tanımlanırken “örgüt” kelimesi, bir bütün olarak yönetim kurulunu, yönetimi ve diğer personeli kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Genellikle yönetim kurulu bu terim kapsamında gözetim organı olarak işlev yapar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English