Skip to main content
Bilgiİç Denetim ve İç Kontrol

İç Kontrol Bileşenleri-Kontrol Ortamı

COSO modeline göre kontrol ortamı, bir kurumda çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak iç kontrolün diğer bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel bileşenidir.

KONTROL ORTAMI İLKELERİ 

Kurumlar, kontrol ortamını uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir. 

İLKE 1: Etik Değerler ve Dürüstlük: Örgüt (*), dürüstlük ve etik değerlere bağlı olduğunu gösterir.

İLKE 2: Yönetim Kurulunun Gözetim Sorumluluğu: Yönetim Kurulu, yönetimden bağımsız olduğunu gösterir ve iç kontrolün geliştirilmesi ve performansının gözetimini yerine getirir.

İLKE 3: Yapı Yetki ve Sorumlulukların Oluşturulması: Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur.

İLKE 4: Yetkinliğe Bağlılık: Örgüt (*) amaçlar doğrultusunda yetkin bireyleri cezbetme, geliştirme ve elinde tutmaya ne kadar bağlı olduğunu gösterir.

İLKE 5: Hesap Verebilirlik: Örgüt (*), amaçlar doğrultusunda, bireylerin kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler.

(*) Örgüt: Çerçeve bağlamında, ilkeler tanımlanırken “örgüt” kelimesi, bir bütün olarak yönetim kurulunu, yönetimi ve diğer personeli kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Genellikle yönetim kurulu bu terim kapsamında gözetim organı olarak işlev yapar.

İç Kontrol Makale Kaynakları

 • Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org
 • Makale Kaynakları
 • Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta 2010
 • Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa 1998
 • Dr.Nejat Bozkurt, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, 2012
 • Özgür Çatıkkaş, KGK, Marmara Üniversitesi. Kurumsal Yönetim Ders Notları, 2013
 • İSMMMO-Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler, 2013
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tide.org.tr
 • Alp Buluç, Makale, İç Kontrol, Hürses, 19 Mart 2013
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Uluslararası Ic Denetim Standartları, www.theiia.org
 • coso.org Treadway Komisyonu Destekçi Kurumlar Komitesi, İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi, 2013
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İç Kontrol Standartları
 • Kamu İç Kontrol Rehberi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English