Skip to main content
Makale

Kobilerde Strateji Yönetimi ve Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?

KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak kabul edilmektedir. Son verilere göre, Türkiye’deki işletmelerin % 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler, istihdamın %73’ünü ve toplam katma değerin %52,8’ini sağlamaktadır. Bu nedenle, KOBİ’lerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, KOBİ’ler için strateji yönetimi ve danışmanlığının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler verilecektir.

Picture1 1 jpg - Kobilerde Strateji Yönetimi ve Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır? - 2024 -

 

Kobilerde Strateji Yönetimi Nasıl Olmalı?

KOBİ’lerde strateji yönetimi, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımların belirlenmesi ve uygulanması sürecidir. Strateji yönetimi, şirketin mevcut durumunu analiz etmek, gelecekteki fırsatları ve tehditleri belirlemek ve hedefler doğrultusunda gerekli eylemleri planlamak ve uygulamak olarak özetlenebilir.

KOBİ’lerin strateji yönetimi sürecinde, şu adımlar izlenmelidir:

 1. İç ve dış çevre analizi yaparak, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirlemek.
 2. Vizyon ve misyonu netleştirerek, uzun vadeli hedeflerini belirlemek.
 3. Stratejik planlama yaparak, belirlenen hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımları saptamak.
 4. Planlanan eylemleri uygulamak ve sürekli olarak performansı ölçmek ve değerlendirmek.

 

Kobilerde Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) günümüzün rekabetçi iş ortamında ayakta kalabilmek için stratejik yönetim konusunda hassas olmalıdırlar. Bu noktada, kurumsallaşma süreci KOBİ’ler için oldukça önemlidir. Kurumsallaşma, bir işletmenin yönetim yapısını belirli bir düzene oturtur. İşletmenin sürdürülebilirliğini ve büyüme potansiyelini artırmak için organizasyonel düzenlemeler yapar.

Kurumsallaşmanın temelinde stratejik yönetim yatmaktadır. Stratejik yönetim, işletmenin amaçlarını ve hedeflerini belirlemesi, kaynakları doğru şekilde kullanması, rekabetçi bir ortamda varlığını sürdürmesi ve gelecekteki fırsatları yakalaması için yönetim stratejileri geliştirmesini içerir. KOBİ’ler, kurumsallaşma süreciyle birlikte stratejik yönetim konusunda sağlam bir temel oluşturarak, uzun vadede başarıya ulaşabilirler.

Kurumsallaşma, KOBİ’lerin büyümesi ve sürdürülebilir başarı elde etmeleri için kritik bir süreçtir. Profesyonel yönetim anlayışının benimsenmesi, iş süreçlerinin standartlaşması, belgelendirme ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması olarak tanımlanabilir.

Dünya çapında 65 yıl olan ortalama şirket ömrü, Türkiye’de dünya ortalamasının altında, 12 yıl seviyesindedir. Maalesef Türkiye’de kurulan şirketlerin %80’i beşinci yılını, %96’sı ise onuncu yılını göremiyor. Yirmi yıldan fazla süren şirketlerin oranı ise sadece %2’dir.

Bununla birlikte ülkemizdeki KOBİ sayısı, cirosu ve çalışan sayıları artmaya devam etmektedir.

Picture2 jpg - Kobilerde Strateji Yönetimi ve Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır? - 2024 -

KOBİ’lerde kurumsallaşma sürecinde, şirketin vizyonu ve misyonunun belirlenmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi gibi konulara odaklanılması gerekmektedir. Bu süreçte, KOBİ’lerin strateji danışmanlığı hizmeti alarak, dışarıdan profesyonel destek almaları önemlidir.

Özellikle COVID-19 salgını boyunca birçok ülkede doğrudan mali yardım, kredilerde kamu garantileri ve vergi indirimi gibi programlar aracılığıyla KOBİ’lere destek verildi. Ancak bu tür mali destekler faydalı olsa da firmaları uzun vadede gelişme, globalleşme ve dijitalleşme gibi birçok zorlukla mücadele etmeye hazırlamaz. Nitekim Kanada’da yapılan bir araştırma, KOBİ’leri desteklemenin en etkili yolunun finansal desteği danışmanlık hizmetleriyle eşleştirmek olduğunu göstermiştir

Strateji danışmanlığı desteğinin KOBİ’lerde aşağıdaki sorunların çözümünde katkı sağlaması hedeflenir.

 • Mali piyasalara kısıtlı erişim
 • İnovasyon kapasitesi ve teknoloji kullanımının sınırlı olması
 • Raporlama ve denetim standartlarının düşük olması
 • Süreçleri mimari bakış açısı ile yönetememe
 • İç kontrol yetersizlikleri, stok yönetiminde yaşanan zorluklar
 • Maliyetlerin doğru hesaplanamaması
 • Markalaşma
 • Risk yönetimi
 • Çalışanların şirkete bağlılığı ve niteliklerinin yükseltilmesi ihtiyacı
 • Sermaye yetersizliği
 • Muhasebe ve vergi riskleri
 • Nakit akışını yönetememe
 • Mali tablo analizinden doğru sonuçlar çıkaramama
 • Karar destek sisteminin yetersizliği
 • Büyümeyi yönetememe

Kobiler Neden Strateji Danışmanlığı Hizmeti Almalıdır?

KOBİ’ler, büyüme hedeflerine ulaşmak için doğru stratejileri belirlemekte zorlanabilirler. Bu nedenle, dışarıdan profesyonel destek alarak, iş süreçlerini iyileştirmeleri ve başarılı bir strateji yönetimi uygulamaları büyük önem taşır. Strateji danışmanlığı hizmeti almak, KOBİ’lerin;

 • Rakiplerine göre avantaj sağlamalarına,
 • Hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarına,
 • Yeni pazarlara giriş yapmalarına,
 • Sürdürülebilir büyüme sağlamalarına,
 • İş süreçlerini ve organizasyon yapılarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Stratejik planlama danışmanlığı alan KOBİ’ler işletmenin mevcut durumunu objektif bir şekilde değerlendirmeye başlar. Uzman danışmanların deneyim ve bilgisiyle daha doğru ve etkili stratejilere ulaşır.

Ayrıca dışarıdan bir bakış açısı, şirketin farkında olmadığı fırsat ve tehditleri ortaya çıkarır. Böylece işletmenin karar alma süreçleri hızlanır ve daha etkili hale gelir.

Picture3 jpg - Kobilerde Strateji Yönetimi ve Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır? - 2024 -

 

Danışmanlık Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Tüm iş ortaklarını seçerken gösterilen özen, strateji danışmanı seçerken de sergilenmelidir.

Öncelikle danışmanlık firmasının sektör deneyimi ve başarıları kontrol edilmelidir. Bunun için firmanın referansları incelenerek gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi edinmek yol gösterici olacaktır. İhtiyaca hizmet etmek üzere danışman firmanın sunduğu hizmetlerin kapsamı ve sürecini anladıktan sonra danışmanlık hizmetinin maliyeti ve süresi değerlendirilebilir. Karar verirken danışman firmanın iletişim becerileri ile iş birliği yapma yeteneği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğru iş ortağını bulduktan sonra hızla harekete geçerek profesyonel destekten alınan faydayı en üst seviyeye çıkararak sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün olacaktır.

Kobilerde İnovasyon ve Teknoloji Entegrasyonu

Strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde KOBİ’lerin göz ardı etmemeleri gereken bir diğer önemli alan, inovasyon ve teknoloji entegrasyonudur. KOBİ’ler, sektörlerinde öne çıkmak ve rekabet gücünü artırmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeleri takip etmelidir.

KOBİ’lerin inovasyon ve teknoloji entegrasyonu konusunda strateji danışmanlarından alacakları destek, iş süreçlerini ve hizmetlerini daha verimli hale getirmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

2020 tarihli Mckinsey raporuna göre şirket yöneticileri müşterilerine dijital kanallardan daha fazla ulaşmaya başladılar. Bu değişim özellikle, dijital tüketici etkileşimlerinin payının küresel ortalamanın üzerine çıktığı Asya-Pasifik bölgesinde daha belirgindir.

Teknolojik gelişmelere yatkın olan ülkemizde dijital kanalların değerlendirilmesi açısından yüksek potansiyel bulunuyor. Teknolojik gelişmeleri süreçlerine hızlı uygulayan KOBİ’ler rakiplerinin bir adım önünde olma avantajına sahip olacaktır.

Kobilerde Strateji Yönetimi ve Danışmanlığının Sürdürülebilirliği

KOBİ’lerin strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde başarılı olabilmeleri için, bu süreçleri sürekli hale getirmeleri ve sürdürülebilir kılmaları gerekmektedir. Bu amaçla, KOBİ’lerin aşağıdaki adımları izlemesi önerilmektedir:

 • Stratejik planların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve inovasyonun teşvik edilmesi.
 • Yönetim ve çalışanların strateji yönetimi konusunda eğitilmesi ve farkındalığının artırılması.
 • Danışmanlık hizmetlerinden alınan geri bildirimlerin ve önerilerin değerlendirilmesi ve uygulanması.

Kobilerde İş Birliği ve İş Ortaklıkları

KOBİ’lerin strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde önemli bir diğer faktör ise iş birliği ve iş ortaklıklarıdır. KOBİ’ler, büyüme ve başarılarını artırmak için sektörlerindeki diğer şirketlerle, üniversitelerle ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapmalıdır. Bu tür iş birlikleri, KOBİ’lerin;

 • Yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmelerine,
 • Ar-Ge projeleri gerçekleştirmelerine,
 • Yeni pazarlara ulaşmalarına,
 • İş süreçlerini ve hizmetlerini geliştirmelerine,
 • Kaynaklarını daha etkili kullanmalarına yardımcı olacaktır.

Kobilerde Stratejik Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde KOBİ’lerin başarılı olabilmeleri için, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimine de önem vermeleri gerekmektedir. KOBİ’lerin pazarlama stratejilerini belirlerken ve uygularken, müşteri beklentilerini, pazar trendlerini ve rakip analizlerini dikkate almaları önemlidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi, KOBİ’lerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırarak, sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olur. Bu kapsamda, KOBİ’lerin;

 • Müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini dikkate alarak, sürekli iyileştirmeler yapmaları,
 • Müşteri beklentilerini önceden belirleyerek, hizmet ve ürünlerini buna göre geliştirmeleri,
 • Müşteri verilerini analiz ederek, hedef kitlelerine uygun pazarlama kampanyaları düzenlemeleri,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini profesyonel bir şekilde yürütmeleri gerekmektedir.

KOBİ’ler, strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde başarı elde etmek için, bu konularda doğru adımlar atarak, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü elde etmelidir. Bu bağlamda, KOBİ’lerin doğru stratejileri belirlemeleri ve bu süreçlerde profesyonel destek alarak başarılarını artırmaları büyük önem taşımaktadır.

Kobilerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik

2018 Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi sonuçlarına göre, Türkiye’nin en zayıf bileşeni, 137 ülke arasında 127. sırada yer alan işgücü piyasası yetkinliğidir. Kıdem ve ihbar tazminatını içeren mali yükler, özellikle KOBİ’ler için ölçek ekonomisine bağlı rekabet gücü kaybına yol açmaktadır. OECD tarafından belirtilen orta ölçekli ve aile işletmelerinin kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi arasında gidip gelmelerine neden olmaktadır.

KOBİ’lerin strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde başarıya ulaşmaları için, insan kaynakları yönetimine önem vermesi gerekmektedir. İnsan kaynakları, şirketlerin en değerli varlığıdır. Bu nedenle, KOBİ’lerin çalışanlarını doğru şekilde yönetmesi ve motive etmesi büyük önem taşır.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin şu noktalara dikkat etmesi önerilmektedir:

 • Çalışanların eğitim ve gelişimine önem vermek.
 • Performans değerlendirmelerini düzenli ve objektif bir şekilde gerçekleştirmek.
 • Çalışanların kariyer planlamalarını desteklemek ve kariyer fırsatları sunmak.
 • İşe alım süreçlerinde doğru adayları seçerek, şirket kültürüne uygun çalışanlarla iş birliği yapmak.
 • İyi bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışan memnuniyetini artırmak.

KOBİ’lerin strateji yönetimi ve danışmanlığı süreçlerinde başarıya ulaşmaları için birçok faktöre dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında en önemlileri kurumsallaşma, strateji belirleme, strateji danışmanlığı, inovasyon, teknoloji entegrasyonu, iş birlikleri, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve liderliktir. Bu süreçlerde profesyonel destek alarak ve doğru stratejileri uygulayan KOBİ’ler, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü elde edebilir.

TeoLupus, uzmanlığı doğrultusunda profesyonel KOBİ danışmanlığı kapsamında mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ’lere özel hizmetler sunmaktadır. Ücretsiz ön inceleme ve teşhis çalışması yaptırarak uluslararası standartlarda işletmenize özel çözümlerimizi görmek için bizimle iletişime geçin.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English