Skip to main content

Mevzuata Uyum Danışmanlığı

Son yıllarda pek çok sektörde mevzuata uyum zorunluluğu artan mevzuat düzenlemeleriyle karşılaşılmaktadır. Mevzuata uyum süreci, anlaşılması, hazırlanan uyum programının şirket içinde organizasyonel, yasal ve bilgi teknolojisi boyutlarında uygulanması, eğitim desteği ve zamanında kamu birimlerine raporlanması gerekebilen bir süreçtir, bilgi birikimiyle sistemsel yaklaşım gerektirir.

Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşma riskini azaltma açısından sağladığımız mevzuata uyum hizmeti, şirketiçi kurumsal uyumunuz, ilgili mevzuatı takip ve eğitim konusunda size destek sağlayacaktır.

İtibar riskini ve kamu birimleriyle iyi ilişkileri etkileyebilecek olan uyum sürecinde iç denetim, kurumsal risk yönetimi, vergi, hukuk, bilgi teknolojisi ve süreç iyileştirme alanlarındaki uzman ekibimizle yanınızdayız.

Hazine – MASAK ve BİST Mevzuatına Uyum Danışmanlık Hizmeti ve Eğitimleri

 

Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Yaygınlaşmasının Önlenmesi konularındaki düzenlemeler kapsamında kıymetli maden ve taşların alım satımıyla ve mevzuatta sayılan alanlarda iştigal edenlerin yükümlülükleri 2008 yılından bu yana sürmektedir.

Yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler ile bir dizi farklı sektörlerden kurumlar, kuruluşlar ve şirketler -farklı seviyelerde- bu mevzuata tabidirler.

Bu yükümlülüklerin ulusal ve uluslararası gelişmeler ölçütünde artmasının beklendiği ifade edilmelidir.

Bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında ulusal otoritelerin Hazine’nin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve BİST’in (üye olunması durumunda) beklentileri devam etmektedir.

Önceleri iş yapılan müşteri/tedarikçilerin (gerçek veya tüzel kişi) tanınması ve kendilerinden bir takım belge ve bilgilerinin alınıp muhafaza edilmesinin; kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yapılmasının yeterli kabul edildiği yükümlülükler arasına bu konuda iyi işleyen güçlü bir şirket iç kontrol sisteminin tesis edilmesi ve en önemlisi bunun tevsik edilmesi hususu eklenmiştir.

Tam burada, güçlü bir şirket iç kontrol sisteminin tesis edilmesinin; süreçte görev alacak personelin eğitilmesi ve yükümlülükler hususunda bilinçli ve programlı olarak hareket edilmesini zorunlu kıldığı ifade edilmelidir.

Müşterinin tanınmasından, şüpheli işlem bildirimi, alınacak bilgi ve belgelerin belirli periyotta revize edilmesi, muhafazası ve gerektiğinde ibrazı yanında, bir takip ve kontrol mekanizmasının kurulması ve buna dair tevsikin sağlanması gerekmektedir.

Hızlı Değişim Çağında Belirsizliği ve Karmaşıklığı Etkin Yönetmek

İşlem, müşteri ve hatta ürün bazlı olacak şekilde işleyen bir risk yönetim sisteminin tevsiki ve tutarlığının ortaya konulması gereği vardır. Ayrıca iç denetim ve kurumsal yönetim yapısının olgunlaşması firmalar fayda sağlayacaktır. 2010’lu yıllardan bu yana gelişerek derinleşmekte olan denetimler ve beklentiler, klasik belge ibrazı ile aşılamayacak düzeyde sistem kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

 

Anılan düzenlemeler kapsamında, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin genel yaklaşımını, “Kanun ve düzenlemelere karşı sorumluluklar ve ödevler yerine getirilmekte midir?”, “Mükellef kuruluşlarca yerine getirilmesi gereken uyum programları mevzuata uygun yürütülmekte midir?”, “Kimlik tespitine yönelik yükümlülükler yerine gereği gibi getirilmekte midir?” “Sürdürülebilir ve hesap verilebilir bir iç kontrol sistemi var mıdır?”, “İç denetim layıkıyla ve uluslararası mesleki standartlara uygun şekilde yapılmakta mıdır?”, “Faaliyetlerde riskli alanlar ve / veya kör noktalar oluşmakta mıdır?”, “Şüpheli işlemler takip edilmekte ve raporlanmakta mıdır?”, ”Kurumsal yönetime önem verilmekte midir” gibi soru ve başlıkların düzenli takibi, denetlemesi ve yönetilmesi şeklinde değerlendirebiliriz.

Suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının yaygınlaşmasının önlenmesi konularındaki düzenlemelere bağlı olarak, Hazine, MASAK ve BİST tarafından yapılan düzenleme ve gözetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar sektörel ihtiyacın genişlemesine vesile olmuştur.

 

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı bu konudaki yükümlülere yönelik mevzuata uyum hizmeti başta olmak üzere risk yönetimi, iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, iç denetim, süreç iyileştirme ve kurumsal yönetim alanlarında hizmet sunmaktadır.

Risk yönetimi, iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, iç denetim ve kurumsal yönetim bu mevzuata tabi kuruluşlar açısından özel uzmanlık gerektiren ve kamu otoritesinin artan seviyede önem verdiği mesleki alanlardır. Uluslararası standartları, uygulama kılavuzları, çerçeveleri, etik kuralları, sertifikaları ve meslek örgütleri bulunan bu alanlarda hizmetlerin Teolupus İç Denetim ve risk Yönetim Danışmanlığı gibi yetkinlik sahibi şirketlerden sağlanması önemlidir.

 

Birbiriyle ilişkili bu alanların geliştirilmesi ve eğitimler düzenlenmesi hem işletmelerin kurumsallık seviyesine katkı sağlayacak hem de yapılacak kamu denetimlerine daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olacaktır. Bu alanlara önem verilmesi ve kaynak ayrılmasında fayda bulunmaktadır.

Yine bilindiği üzere OECD bünyesinde kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemizin 2021 yılında gri listeye alınması bu alandaki çalışmaların önemini artırmaktadır.

 

Buna göre, eğitimlerin aksatılmadan devam ettirilmesi ve tüm uyum görevlilerinin, diğer güvence görevlilerinin, gişe görevlilerinin ve bu süreçte yeralan çalışanların bu eğitimlere düzenli katılması, sektörün gerektirdiği mevzuatların yakından takip edilmesi, göndermekte olduğumuz Bilgilendirme Notlarının dikkatle okunması ve özellikle MASAK ve Hazine’ye (varsa) karşı olan ödev yükümlülüklerin aksatılmadan ve tam zamanında yerine getirilmesi için azami dikkatin gösterilmesini önemle belirtmek isteriz.

Kurumların sağlıklı yönetilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sunmak misyonu ve butik hizmet verme anlayışı ile hareket ederek müşterilerimizin verimlilik ve kurumsallaşma arayışlarında ilk akla gelen paydaşı olmak vizyonuyla hareket eden Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı esas itibariyle aşağıdaki alanlarda yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır:

 

 • Mevzuata Uyum Hizmetleri
 • İç Kontrol Sistemi Tasarım ve Hayata Geçirilmesi
 • İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı, Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Bayilik (Franchise) Denetimi
 • ERP Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • Sabit Kıymetler Danışmanlığı
 • Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
 • Hukuki Risklerin Yönetimi Danışmanlığı
 • Kurumsal Yönetim ve Profesyonel Yönetim Danışmanlığı
 • E-ticaret Denetimi Hizmetleri
 • Maliyet Optimizasyonu Hizmetleri
 • Mağaza Denetimi Hizmetleri

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English