ANASAYFA

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı butik bir yönetim danışmanlığı şirketidir.

Teolupus şirketlerin kurumsal güvence, etkinlik ve verimlilik artışına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Çalışmalarımız stratejik, operasyonel, üretim ve destek hizmetlerine yönelik tüm süreçleri kapsamaktadır.

Teolupus uluslararası sertifika (Sertifikalı İç Denetçi-Certified Internal Auditor, CRMA, CCSA, CFSA, CGAP, CISA, CFE, SMMM, SPK tarafından verilen Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3) ve deneyime sahip uzman kadrosuyla, risk temelli iç denetim, kurumsal risk yönetimi, iç kontrollerin ve organizasyonel süreçlerin geliştirilmesi ve diğer danışmanlık alanlarında hizmet sunmaktadır. Teolupus uluslararası mesleki çerçeveleri, standartları ve sektöründeki en iyi uygulamaları dikkate alarak, bu alanlarda tamamen kurumlara ve ihtiyaca özel profesyonel yazılım desteği hizmetleri de sağlamaktadır.

Teolupus ayrıca iç denetim departmanlarının çalışmalarının iç denetimin tanımına, uluslararası iç denetim standartlarına ve etik kurallara uyumu ile ilgili olarak 1300 numaralı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı standardına ilişkin olarak hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsü‘nden Hizmet Yeterlilik Sertifikası'na sahiptir.

Teolupus olarak “Müşterimizle Birebir” ve tamamen şirketinizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış “Butik” hizmet verme anlayışı ile hareket ediyoruz.

Öncelikle uzman ve uluslararası standartlara hakim kadromuzla beraber kurumunuzu tanıyarak, ihtiyaçlarınızı, çalışma kapsamını ve süresini birlikte belirliyoruz.

Bu ön çalışma sonucunda, Süreç bakış açısı ile yönetme anlayışını yerleştirilmesi (Tanımla, Dokümante Et-Ölç, Değerlendir-İyileştir), kurumun risklerinin belirlenip önlemler alınması, kontrollerin güçlendirilmesi, verimliliğin ve etkinliğin arttırılması, rekabet gücü ve itibarın yükseltilmesi gibi şirketinize değer katmayı amaçlayan hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre tasarlayıp sizinle birlikte şirketinizde uygulamaya başlıyoruz.

İşimizi tamamladıktan sonra müşterilerimize sunduğumuzun sonuçlarının alınması sürecinde de kendileriyle düzenli olarak değerlendirmeler yapmaya devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki müşterilerimizin tamamı bizimle ilk çalışmasından sonra tekrar hizmet vermemizi istemiştir.

Günümüzde şirketlerin içinde bulundukları rekabet ortamı önemli riskleri tanımlayıp doğru yönetmelerini gerektiriyor. Mevcut durumu analiz ettiğimizde gördüklerimiz şunlardır:

 • Uluslararası rekabet hemen hemen her sektörde hissedilmekte,
 • Stratejik, finansal, operasyonel ve mevzuat risklerinin yanısıra itibar, bilgi teknolojisi ve kurumsal kültür riskleri öne çıkmakta,
 • riske-yenlikçiliğe-büyümeye-kâra odaklı kurumsa kültürlerde organizasyon yapısı, uygulamaları ve çalışan davranışları farklılaşmakta,
 • Jeostratejik, jeopolitik gelişmelerin ve zaman zaman ekonomik korumacılığı adımları sıkça ekonominin yönünü etkilemekte,
 • Bilgi teknolojisi ve internet tabanlı buluşlar ve ürünler, geleneksel iş yapma biçimlerini ve pazar dinamiklerini altüst edebilmekte,
 • TL ve döviz faiz oranları, kurları gibi temel ekonomik göstergeler daha oynak hale gelmekte,
 • Müşteri sadakatinde hızlı tercih değişiklikleri gözlemlenebilmekte,
 • Marka sayısındaki hızlı artışın, ürün, marka ve şirket yaşam döngülerini hızlandırdığı gözlemlenmekte,
 • Sermayenin uluslararası hareketliliğini hızlandıracak şekilde muhasebe ve hukuk alanları başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmakta,
 • Uluslararası raporlama standartlarını uygulamanın (UFRS, TFRS) şirketlerin mali raporlarına etkileri görülmekte,
 • Bağımsız denetim giderek daha küçük ölçekli işletmelere doğru yaygınlaşmakta,
 • Risk, verimlilik, üretim, pazarlama ve fon yönetim optimizasyon araçları olarak melek sermaye ve girişim sermayesinin de desteğiyle halka açılma, birleşme, satın alma ve ortaklık gibi yöntemler yaygınlaşmakta,
 • Yönetim kurulları giderek sembolik olmaktan çıkıp daha fonksiyonel hale gelmekte ve uzmanlığa göre komiteler halinde çalışmakta,
 • Çalışanların ve özellikle yeni nesilin motivasyonunun yüksek tutulması ve işe bağlılığını arttırmada yeni yöntemler uygulanma ihtiyacı hissedilmekte,
 • Mevcut işleyişi daha iyi anlamak, iş sonuçlarını ölçmek, iyileştirmek ve sorumlulukları tanımak için “Süreçlerle Yönetim” anlayışı önem kazanmaktadır.

Teolupus olarak tüm bu çalkantının ortasında şirketinizin rekabet gücünün yükselmesi, daha etkili ve verimli hale gelmesi amacıyla yanınızdayız.

Risklerinizi yönetmek, kaynaklarınızı yerinde kullanmak, kurumunuzda hile ve suistimallere karşı önlemler almak, giderlerinizde tasarruf etmek, sizi süreçlerle yönetime hazırlamak, bağımsız denetime hazır tutmak, rekabet gücünüzü, dayanıklılığınızı ve itibarınızı kuvvetli kılmak, bizim uzmanlığımızda alabileceğiniz önemli sonuçlardır. Hizmetlerimizi ana başlıklarla şöyle sıralamak mümkündür.

A-Sektör: Perakende Gıda
Talep ve sorun

Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.

Örnek çözüm önerileri

 1. Gider analizi yapılarak, bir kısım giderlerin yüksek olduğu görülmüş aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 • Reklam giderlerinin gözden geçirilerek, maliyet-katkı karşılaştırılması sonucu verimlilik önerileri yapılması,
 • Ödenen bankacılık komisyonlarının incelenerek azaltılma seçenekleri önerilmesi,
 • Cironun düştüğü aylarda personel giderlerinde optimizasyon önerileri,
 • Muhasebe, vergi risklerinin tespiti ve öneriler sunulması ve sektörel teşviklerden yararlanılması,
 • Tedarikçi değerlendirmeleri ile pazar odaklı satınalma maliyetlerinde azaltma önerileri geliştirilmesi,
 1. Mevsimsel ciro dalgalanmaları için ürün, coğrafi bölge, müşteri segmenti ve tasarruf önerileri üretilmesi,
 2. Yönetişim sorunlarına önlem olarak, organizasyon planının yetki ve sorumlukların, iş akış planlarının, talimat ve prosedürlerin süreçlerin verimliliğini artıracak şekilde yazılı hale getirilmesi önerileri.

B-Sektör:  Toptan Gıda
Talep ve Sorun

 • Tedarikçilerden ürünü zamanında temin etmek, stok yatırımlarını birim maliyetleri minimize edecek ve müşteri beklentilerini zamanında karşılayacak şekilde stokların optimum düzeyini belirlemek için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Süreç verimsizliği ve personel dönüş hızının yüksekliği,
 • Organizasyonda karmaşa,
 • Fatura ve sevk irsaliyesi gibi dokümanlarda yüksek hata oranı,
 • Stok takip sistemi ve tasarım yetersizliği,
 • Muhasebe kayıtlarında ve yönetim raporlamalarında hatalı ve eksik uygulamalar.

Örnek çözüm önerileri

Bilgisayar yazılım ve stok sayım uzmanlarımızla birlikte yapılan koordineli çalışmayla:

Stok yönetimi süreç prosedürü, etkin stok yönetimi fonksiyonel organizasyon planı, stok yönetimi süreç kimlik kartı, alt süreç haritaları, (sipariş alma, sipariş oluşturma, ürünlerin sevk alanına toplanması ve sevkiyat, satış faturalama ve muhasebe kaydı, satın alma, mal kabul, raf yerleştirme gibi), görev tanımları, stok yönetimi iç kontrol kriterleri, stok sayım yönetmeliği, stok yönetim talimatları (mal kabul, taşıma ve depolama, istifleme, forklift ve diğer kaldırma araçları kullanma, yükleme ve sevk etme, güvenlik, yangın, hijyen gibi) hazırlanmış ve eğitim verilmiştir.

C-Sektör:    İnşaat – Elektrik Panosu Üretimi
Talep ve sorun     

 • Muhasebe sistemi geç bilgi üretiyor, çıktılarının doğru olması konusunda güvence ihtiyacı var,
 • Nakit yönetimi ve finansman yapısı ve risklerin (kur-vade-faiz riski vb) yönetimi konusunda bilgi ihtiyacı,
 • Tüm süreçlerde eksiklikler var ve prosedürler ve yönetmelikler hazırlanması gerekiyor,
 • Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından güncel ihtiyaçlara cevap vermiyor,
 • Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları ile bu personelin taşıması gereken vasıflar yeniden yapılması gerekiyor,
 • Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilecek.

Örnek çözüm önerileri

Muhasebe sisteminin doğru ve zamanında veri, belge ve kayıt üretme altyapısı geliştirilmiş ve bilanço ve gelir tablosu gibi temel raporların doğru ve zamanında hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur,

Şirket mali tablolarının analizi yapılarak ve aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırılarak, şirket yöneticilerinin finansal durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmıştır,

Mevcut uygulamadaki tüm süreçler, tutulan belge ve kayıt düzeni incelenmiş bulunan riskler ve kontrol eksiklikleri yönetime raporlanmıştır. Ayrıca, tüm süreç prosedürleri (Mali ve idari işler, operasyon ve üretim dahil) ve alt süreç prosedürleri, yeniden yazılmış ve ekine süreç haritaları konulmuştur. Çalışmalar mevcut ISO 9001 dokümanlarına uyumlu şekilde yapılmıştır,

Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından yeniden gözden geçirilmiş ve yönetimle mutabık kalınarak yeni bir organizasyon şeması uygulamaya alınmıştır,

Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları yeniden yapılmış, bu tanımlara uygun personelin taşıması gereken vasıflar belirtilmiştir,

Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilmiş, ideal bir sistem konusunda üst yönetime bilgi ve performans göstergeleri sunulmuş ve kurum içi davranışlar, güven, iletişim, strateji, liderlik gib yönetim konularında eğitimler verilmiştir,

Depo ve Lojistik, Üretim süreç prosedürleri ve süreç haritaları (iş akış şemaları) hazırlanmıştır.

D- Sektör: Tekstil İmalat ve Perakende Satış

Talep ve Sorun

İstenilen ve beklenilen verimliliğin alınmaması, şirket içi iletişim noksanlığı, görev tanımlarındaki belirsizlikler, profesyonel yönetime geçiş zorlukları, iç denetimin yapılmaması, ERP sisteminin yeteri kadar kullanılamaması ve dolayısıyla verilerin güvenilirliğinde belirsizlik, ana deponun stok sayımı ile kayıtların tutmaması, yüksek sayıda ürün iadesi ve müşteri şikayeti sonucunda tüm departmanların iş akış şemaları çıkartılarak süreçlerin incelenmesi, bulguların, risklerin ve çözüm önerilerinin paylaşılması ve şirketin genel durumunu hakkında bilgilendirme raporu talep edildi.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulguları ve bulguların taşıdığı riskler ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi için öneriler sunuldu.

Örnek Çözüm Önerileri:

Tüm süreçlerin haritasının hazırlanması

Risklerin sistematik olarak tanımlayıp ölçülmesi

Mağaza ve denetimlerinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışma yapılması ve mağaza denetim listesi önerilmesi

E ticarette yaşanan stok, lojistik, fiyatlama ve satış kanallarının problemlerinin giderilmesi için önerilerde bulunuldu

Fabrika ve fason arası üretim planının doğru yapılmaması ve yapılan plana uyulmaması sonucu ürünlerin tedarik zamanında mağazalara gönderilmemesi konusunda çözüm önerileri getirildi

Üretimde kalite kontroldeki noksanların giderilmesi yönünde çözüm yolları sunuldu

Üretim planlamasındaki yanlışlıkların fark edilmesi ve bunun için

Depolama ve stok sistemindeki yanlışlıklar için öneriler

Lojistik sistemindeki hatalı işlemlerin doğurduğu fazla maliyetleri azaltmak için çözüm önerileri sunuldu

Şirket bünyesinde iç denetim rehberi hazırlandı, bu çerçevede iç denetim yönetmeliği, denetim komitesi yönetmeliği, iç denetim organizasyon yapısı, iç denetçi görev tanımı, iç denetim çalışma kağıtları, yöntemleri, rapor türleri vb önerildi ve hayata geçirildi

E-Sektör: Teknik Tekstil-Kimya Üretim ve Satış

Talep ve Sorun

Şirketin faaliyet çeşitliliği artması nedeni ile bir yıl önce farklı unvanda yeni bir şirket kurup, faaliyet alanlarına göre ikiye ayrılmıştır, ayrıca şirketler holdinge bağlı oldukları için bazı departmanlar birden fazla şirkete hizmet vermektedir.

İç denetim hizmeti; Turquality destek programı başvuru hazırlığı kapsamında, departmanların iş süreçlerindeki mevcut risklerin ve iç kontrollerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve etkinliği ve verimliliğinin artması amacıyla talep edilmiştir. Ayrıca şirket ihracatın sürdürebilirlik konusunda önem taşıdığına inanarak, globalleşme ve yurtdışı piyasaya açılmak isteği iç denetim talep etmiştir.

Örnek Çözüm Önerileri

 1. Strateji ve risk yönetimi konularında organizasyonu güçlendirici öneriler,
 2. Süreçlerin doğru ve yönetilebilir olması için organizasyon şemasının geliştirilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda öneriler,
 3. İş döngüsü mantığıyla mali işler biriminin bölümleri arası güçlü iletişimin sağlanması konusunda öneriler,
 4. Şirket prosedürlerinin revize edilmesi ve gerçek faaliyet akışına uygun olması konusunda öneriler,
 5. Nakit planlamasının ve yönetiminin geliştirilme önerileri,
 6. Hesap planının doğru kullanılması ile ilgili öneriler,
 7. Şirket sigortaları ve demirbaşların takibi ile ilgili öneriler,
 8. İhracatta karşılaşılabilecek risklere karşılık öneriler,
 9. Kullanılan yazılımların koordinasyonu ve gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öneriler,
 10. Risk, iç kontrol ve süreç geliştirme konularında eğitim önerileri,
 11. Çalışanların iyi niyetleri olmakla birlikte gelecekte olası suistimal riski ve muhtemel hataların önlenmesi konusunda öneriler,

F-Sektör: Tıbbı ve Mekanik Üretim

Talep ve sorun

Müşterimizin kendi firmalarına özel tasarlayıp yazdıkları ve halen kullanmakta oldukları Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı ile bu yazılımla entegre şekilde kullanılması hedeflenen Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının incelenerek aşağıdaki unsurlara göre mevcut durum ve yeterlilik analizinin yapılması istendi:

 • Departmanlardaki süreçlerin, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Genel ERP, Barkod, MES ve PDKS fonksiyonların, yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Sektörel fonksiyonların, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi.

Örnek çözüm önerileri

Tıbbı ve mekanik bileşen üretimi sektöründe, bağlantı parçaları ve rakor, basınç denge elemanları, konektör ve tıbbı ürünler üretimi konusunda faaliyet gösteren müşterimizin;

 1. Yazılımlarının 3 analiz unsuruna göre yeterlilik raporu.
 2. Karşılanmayan süreçler listesi.
 3. Yazılımlarının fonksiyonel haritasının ve çözüm mimarisinin belgelenmesi.
 4. Mevcut durum analiz notları.
 5. Müşterimiz kendisi tarafından geliştirilen yazılımların kodlama yapısı ve çalışma prensipleri ile ilgili analiz yapılacak noktaların belgelenmesi.

kendilerine raporlanarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının gelecekte şirketin stratejik planlarına uygun ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağına dair değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmıştır.

İç Denetim ve Risk Yönetim Hizmetleri

Kurumsal risklerinizi tanımak, tedbirlerinizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, prosedürlerinizi yazmak ve güncelleştirmek, firmanızın rekabet gücünü ve itibarını yükseltmek ister misiniz?

Hile ve suiistimal risklerine karşı hazırlıklı mısınız?

İşlerinizin büyüklüğü ve karmaşıklığı kontrollerinizin yetmediği bir noktaya gelmiş olabilir mi?

Bayilik (Franchise) Denetim Hizmetleri

Bayilerinizi denetleyebiliyor musunuz?

Bayilik sözleşmesinin hukuki riskler açısından incelenmesi

Bayilik sözleşmesinin ticari riskler açısından incelenmesi

Bayilerinizin mali durumunun düzenli olarak incelenerek raporlanması

ERP Danışmanlık Hizmetleri

Mevcut Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımınızdan optimal verim alıyor musunuz?

Sizin için uygun olan ERP yazılımını seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz?

Yeni ERP sisteminin uygulanması için yeterli hazırlık yaptınız mı?

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Organizasyonel başarı için en önemli varlığımız: İnsan kaynaklarıdır.

Cironuzda ve karlılığınızda düşüş mü yaşıyorsunuz?

Rakiplerinizle mücadele etmekte zorlanmaya mı başladınız?

Müşteriler ürünlerinizi eskisi kadar tercih etmiyor mu?

Sabit Kıymet Hizmetleri

Varlıklarınızı koruyun

Düzgün envanter çıkartıyor musunuz?

Demirbaşlarınızı nasıl takip ediyorsunuz?

Varlıklarınızın korunduğundan emin misiniz?

Kurumsal Risk Yönetimi

Risk her zaman bir korku kaynağı değildir, iyi yönetildiğinde aynı zamanda bir fırsat ta olabilir.

İşletmelerde ticari hedeflere ulaşmaya çalışılırken doğal olarak çeşitli risklerle karşılaşılır ve bu riskler zaman içinde değişkenlik gösterir.

Kurumsallaşma ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri

Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kuruluşun kişilere bağımlı olmadan tüm faaliyetlerinin planlanabilir, ölçülebilir, raporlanabilir, iyileştirilebilir ve metodolojik olmasıdır, sürekliliğinin sağlanması, sağlam ve dinamik olmasıdır. Kurumsallaşma ile ilke, kural ve standart uygulamalar ile aile kültürü ve girişimcinin gücünün harmanlanmasını kastediyoruz.