Başarı Hikayelerimiz

A-Sektör: Madencilik

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Ukrayna’da madencilik faaliyeti yürüten yapan müşterimizin iç denetimi uzaktan denetim yoluyla yapılarak süreçlerdeki riskler analiz edilmiş ve iç kontroller değerlendirilmiştir. COVID-19 salgını sebebi ile uzaktan yürütülen iç denetim faaliyeti başarılı bir şekilde sonuçlanarak İngilizce hazırladığımız iç denetim raporu müşterimize teslim edilmiş ve stok sayımı, prosedürler ve iş akış şemaları başta olmak üzere önerilerimiz raporlanmıştır.

B-Sektör: Tarımsal Üretim ve Pazarlama

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz, bitkisel üretim yaparak faaliyetini sürdürmektedir. Şirketin kurumsallaşma yolunda attığı adımlar ve risklerini tespit ederek eksiklerine karşılık önlem alma ihtiyacı doğrultusunda iç denetim hizmeti alma talebi oluşmuştur. İç denetim faaliyeti sonucu şirketin tarımsal riskleri, kurumsallaşma ihtiyaçları ve şirketin iş süreçlerindeki gelişme alanları değerlendirilerek riskleri ve risklere karşı alınabilecek tedbirler konusunda öneriler sunulmuştur.

Yönetim bilgi sistemi, iş süreçlerinin standartlaştırılması, yatırım analizi ve yönetim raporlaması başta olmak üzere çeşitli öneriler raporlanmıştır.

C-Sektör: Bilişim ve Bilgi Teknolojileri

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Personel takip, denetim ve puantaj sistemleri teknolojisi yazılımı ve donanımı bileşenleri sunan müşterimize tarafımızca iç denetim hizmeti sunulmuştur. Müşterimizin iş süreçlerinin iç denetimi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda, özellikle satışlar, ticari alacaklar ve demirbaşlar gibi iş süreçleri derinlemesine incelenmiş, riskler raporlanmış ve geleceğe yönelik iç kontrol ve süreç iyileştirme önerileri sunulmuştur.

D-Sektör: Turizm, Su Sporları ve Konaklama

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Dış kaynak yoluyla şirketin iç denetim faaliyeti Teolupus tarafından gerçekleştirilmiştir. Turizm sektöründeki müşterimizin operasyonel, mali ve mevzuata yönelik iş süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan iç denetim raporunda süreçlerdeki riskleri en aza indirmek amacıyla iyileştirme önerileri yer almıştır.

COVID-19 salgını sürecinde seyahat kısıtlamaları ve sağlık düzenlemelerine uyumun önemli olduğu turizm sektöründe yapılan bu iç denetim şirketin nitelikli hizmetinin öne çıkması açısından katma değer sağlamıştır.

E-Sektör: Gayrimenkul Alım/Satım ve Kiralama 

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Müşterimizin yönetim kurulu tarafından kurumsallaşmaya yönelik ve faaliyet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yıllık iç denetim faaliyetinin yapılması talep edilmiştir.

İç denetim faaliyeti sonucunda hazırlanan raporda mevcut riskler ve risklere karşılık iç kontrol ve iyileştirme önerileri yer raporlanmıştır. Buna örnek olarak, kullanılan takip ve yazılım sistemine ilişkin ve COVID-19 salgını döneminde şirketlerin değişen iş modellerine faaliyetlerin uyumu gibi konularda öneriler sayılabilir.

F-Sektör: Tıbbi Ürünlerin İthalat ve İhracatı

Talep, Sorun ve Çözüm Önerileri

Şirketin bağlı olduğu holding yönetim kurulu tarafından kurumsallaşmaya yönelik alınan karar doğrultusunda dış kaynak kullanılarak iç denetim faaliyetinin yapılması uygun görülmüş ve İthalat, İhracat, Satınalma, Satış, Muhasebe, Finansman ve İnsan Kaynakları Süreçleri Teolupus tarafından denetlenmiştir. Uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılan iç denetimde mevzuata, şirket prosedürlerine, COSO kurumsal risk yönetimi çerçevesine, COSO iç kontrol çerçevesine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyum, en iyi uygulamalara uyum kriter olarak alınmıştır.

Mevcut iş süreçleriyle birlikte sektörün özelliklerini de göz önünde bulundurarak yapılan iç denetimde, riskleri yönetme ve kurumsal değeri arttırma amacına yönelik güvence ve danışmanlık önerileri içeren iç denetim raporu müşterimize teslim edilmiştir.

Çalışmada sözleşme süreçlerinin stratejiyle uyumu, sigortalama, organizasyonel etkinlik, fiyatlama ve diğer kritik süreçler incelenmiştir.

G-Sektör: Orman ürünleri

Talep ve Sorun

Kurumsallaşma yolunda iç denetimin güçlendirilmesi

Örnek çözüm önerileri

Orman ürünleri sanayii ve kimyasal üretimi sektöründe faaliyet gösteren müşterimizin yapılan Turquality çalışmalarına paralel olarak başlanan İç denetim departmanı kurulumu ve şirketin İç denetim departmanında çalışacak ekibinin kurumsal eğitimi (kurumsal risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim, muhasebe), İç denetim yönetmeliğinin hazırlanması, uygulama yöntemleri geliştirme ve denetim plan oluşturma sürecinde danışmanlık hizmeti ile destek verilmiştir.

Sunulan danışmanlık hizmetimizin içeriği aşağıdaki bulunmaktadır:

 1. Kurumsal eğitim kapsamında:
  • İç Denetim Eğitimi
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi Eğitimi
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Eğitimi
  • Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Mali Tablolar Eğitimi
 2. İç Denetim Yönetmeliği
 3. İç Denetim Stratejisi
 4. İç Denetim Kaynaklarının Belirlenmesi
 5. İç Denetim Planı
 6. İç Denetim Rehberi
 7. Hammadde (Odun) Alım Denetimi
 8. Üretim Süreci Denetimi
 9. Maliyet Muhasebesi Denetimi

H-Sektör: Tıbbı ve Mekanik Üretim

Talep ve Sorun

Müşterimizin kendi firmalarına özel tasarlayıp yazdıkları ve halen kullanmakta oldukları Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı ile bu yazılımla entegre şekilde kullanılması hedeflenen Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının incelenerek aşağıdaki unsurlara göre mevcut durum ve yeterlilik analizinin yapılması istendi:

 • Departmanlardaki süreçlerin, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Genel ERP, Barkod, MES ve PDKS fonksiyonların, yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi,
 • Sektörel fonksiyonların, mevcut yazılımlarda aranması ve yeterliliğinin belirlenmesi.

Örnek çözüm önerileri

Tıbbı ve mekanik bileşen üretimi sektöründe, bağlantı parçaları ve rakor, basınç denge elemanları, konektör ve tıbbı ürünler üretimi konusunda faaliyet gösteren müşterimizin;

 1. Yazılımlarının 3 analiz unsuruna göre yeterlilik raporu.
 2. Karşılanmayan süreçler listesi.
 3. Yazılımlarının fonksiyonel haritasının ve çözüm mimarisinin belgelenmesi.
 4. Mevcut durum analiz notları.
 5. Müşterimiz kendisi tarafından geliştirilen yazılımların kodlama yapısı ve çalışma prensipleri ile ilgili analiz yapılacak noktaların belgelenmesi.

kendilerine raporlanarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Barkod, PDKS ve MES yazılımlarının gelecekte şirketin stratejik planlarına uygun ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağına dair değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmıştır.

I-Sektör: Teknik Tekstil-Kimya Üretim ve Satış

Talep ve Sorun

Şirketin faaliyet çeşitliliği artması nedeni ile bir yıl önce farklı unvanda yeni bir şirket kurup, faaliyet alanlarına göre ikiye ayrılmıştır, ayrıca şirketler holdinge bağlı oldukları için bazı departmanlar birden fazla şirkete hizmet vermektedir.

İç denetim hizmeti; Turquality destek programı başvuru hazırlığı kapsamında, departmanların iş süreçlerindeki mevcut risklerin ve iç kontrollerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve etkinliği ve verimliliğinin artması amacıyla talep edilmiştir.

Ayrıca şirket ihracatın sürdürebilirlik konusunda önem taşıdığına inanarak, globalleşme ve yurtdışı piyasaya açılmak isteği iç denetim talep etmiştir.

Örnek Çözüm Önerileri

 1. Strateji ve risk yönetimi konularında organizasyonu güçlendirici öneriler,
 2. Süreçlerin doğru ve yönetilebilir olması için organizasyon şemasının geliştirilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda öneriler,
 3. İş döngüsü mantığıyla mali işler biriminin bölümleri arası güçlü iletişimin sağlanması konusunda öneriler,
 4. Şirket prosedürlerinin revize edilmesi ve gerçek faaliyet akışına uygun olması konusunda öneriler,
 5. Nakit planlamasının ve yönetiminin geliştirilme önerileri,
 6. Hesap planının doğru kullanılması ile ilgili öneriler,
 7. Şirket sigortaları ve demirbaşların takibi ile ilgili öneriler,
 8. İhracatta karşılaşılabilecek risklere karşılık öneriler,
 9. Kullanılan yazılımların koordinasyonu ve gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öneriler,
 10. Risk, iç kontrol ve süreç geliştirme konularında eğitim önerileri,
 11. Çalışanların iyi niyetleri olmakla birlikte gelecekte olası suistimal riski ve muhtemel hataların önlenmesi konusunda öneriler,

J- Sektör: Tekstil İmalat ve Perakende Satış

Talep ve Sorun

İstenilen ve beklenilen verimliliğin alınmaması, şirket içi iletişim noksanlığı, görev tanımlarındaki belirsizlikler, profesyonel yönetime geçiş zorlukları, iç denetimin yapılmaması, ERP sisteminin yeteri kadar kullanılamaması ve dolayısıyla verilerin güvenilirliğinde belirsizlik, ana deponun stok sayımı ile kayıtların tutmaması, yüksek sayıda ürün iadesi ve müşteri şikayeti sonucunda tüm departmanların iş akış şemaları çıkartılarak süreçlerin incelenmesi, bulguların, risklerin ve çözüm önerilerinin paylaşılması ve şirketin genel durumunu hakkında bilgilendirme raporu talep edildi.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulguları ve bulguların taşıdığı riskler ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi için öneriler sunuldu.

Örnek Çözüm Önerileri:

 • Tüm süreçlerin haritasının hazırlanması
 • Risklerin sistematik olarak tanımlayıp ölçülmesi
 • Mağaza ve denetimlerinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışma yapılması ve mağaza denetim listesi önerilmesi
 • E ticarette yaşanan stok, lojistik, fiyatlama ve satış kanallarının problemlerinin giderilmesi için önerilerde bulunuldu
 • Fabrika ve fason arası üretim planının doğru yapılmaması ve yapılan plana uyulmaması sonucu ürünlerin tedarik zamanında mağazalara gönderilmemesi konusunda çözüm önerileri getirildi
 • Üretimde kalite kontroldeki noksanların giderilmesi yönünde çözüm yolları sunuldu
 • Depolama ve stok sistemindeki yanlışlıklar için öneriler
 • Lojistik sistemindeki hatalı işlemlerin doğurduğu fazla maliyetleri azaltmak için çözüm önerileri sunuldu

Şirket bünyesinde iç denetim rehberi hazırlandı, bu çerçevede iç denetim yönetmeliği, denetim komitesi yönetmeliği, iç denetim organizasyon yapısı, iç denetçi görev tanımı, iç denetim çalışma kağıtları, yöntemleri, rapor türleri vb önerildi ve hayata geçirildi.

K-Sektör: İnşaat – Elektrik Panosu Üretimi

Talep ve Sorun

 • Muhasebe sistemi geç bilgi üretiyor, çıktılarının doğru olması konusunda güvence ihtiyacı var,
 • Nakit yönetimi ve finansman yapısı ve risklerin (kur-vade-faiz riski vb) yönetimi konusunda bilgi ihtiyacı,
 • Tüm süreçlerde eksiklikler var ve prosedürler ve yönetmelikler hazırlanması gerekiyor,
 • Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından güncel ihtiyaçlara cevap vermiyor,
 • Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları ile bu personelin taşıması gereken vasıflar yeniden yapılması gerekiyor,
 • Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilecek.

Örnek çözüm önerileri

Muhasebe sisteminin doğru ve zamanında veri, belge ve kayıt üretme altyapısı geliştirilmiş ve bilanço ve gelir tablosu gibi temel raporların doğru ve zamanında hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur,

Şirket mali tablolarının analizi yapılarak ve aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırılarak, şirket yöneticilerinin finansal durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmıştır,

Mevcut uygulamadaki tüm süreçler, tutulan belge ve kayıt düzeni incelenmiş bulunan riskler ve kontrol eksiklikleri yönetime raporlanmıştır. Ayrıca, tüm süreç prosedürleri (Mali ve idari işler, operasyon ve üretim dahil) ve alt süreç prosedürleri, yeniden yazılmış ve ekine süreç haritaları konulmuştur. Çalışmalar mevcut ISO 9001 dokümanlarına uyumlu şekilde yapılmıştır,

Mevcut organizasyon şeması etkinlik ve verimlilik açısından yeniden gözden geçirilmiş ve yönetimle mutabık kalınarak yeni bir organizasyon şeması uygulamaya alınmıştır,

Yönetici pozisyonları için iş ve görev tanımları yeniden yapılmış, bu tanımlara uygun personelin taşıması gereken vasıflar belirtilmiştir,

Performans değerleme ve Ödül-Takdir Sistemi gözden geçirilmiş, ideal bir sistem konusunda üst yönetime bilgi ve performans göstergeleri sunulmuş ve kurum içi davranışlar, güven, iletişim, strateji, liderlik gib yönetim konularında eğitimler verilmiştir,

Depo ve Lojistik, Üretim süreç prosedürleri ve süreç haritaları (iş akış şemaları) hazırlanmıştır.

L-Sektör:  Toptan Gıda

Talep ve Sorun

 • Tedarikçilerden ürünü zamanında temin etmek, stok yatırımlarını birim maliyetleri minimize edecek ve müşteri beklentilerini zamanında karşılayacak şekilde stokların optimum düzeyini belirlemek için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Süreç verimsizliği ve personel dönüş hızının yüksekliği,
 • Organizasyonda karmaşa,
 • Fatura ve sevk irsaliyesi gibi dokümanlarda yüksek hata oranı,
 • Stok takip sistemi ve tasarım yetersizliği,
 • Muhasebe kayıtlarında ve yönetim raporlamalarında hatalı ve eksik uygulamalar.

Örnek çözüm önerileri

Bilgisayar yazılım ve stok sayım uzmanlarımızla birlikte yapılan koordineli çalışmayla:

Stok yönetimi süreç prosedürü, etkin stok yönetimi fonksiyonel organizasyon planı, stok yönetimi süreç kimlik kartı, alt süreç haritaları, (sipariş alma, sipariş oluşturma, ürünlerin sevk alanına toplanması ve sevkiyat, satış faturalama ve muhasebe kaydı, satın alma, mal kabul, raf yerleştirme gibi), görev tanımları, stok yönetimi iç kontrol kriterleri, stok sayım yönetmeliği, stok yönetim talimatları (mal kabul, taşıma ve depolama, istifleme, forklift ve diğer kaldırma araçları kullanma, yükleme ve sevk etme, güvenlik, yangın, hijyen gibi) hazırlanmış ve eğitim verilmiştir.

M-Sektör: Perakende Gıda

Talep ve Sorun

Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.Kâr yetersizliğinin irdelenmesi, giderlerin yüksekliği, gelirde mevsimsel istikrarsızlık, kurumsal yönetişim sorunlarından kaynaklanan personel devrinin fazlalığı gibi sorunlar.

Örnek çözüm önerileri

 1. Gider analizi yapılarak, bir kısım giderlerin yüksek olduğu görülmüş aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
 • Reklam giderlerinin gözden geçirilerek, maliyet-katkı karşılaştırılması sonucu verimlilik önerileri yapılması,
 • Ödenen bankacılık komisyonlarının incelenerek azaltılma seçenekleri önerilmesi,
 • Cironun düştüğü aylarda personel giderlerinde optimizasyon önerileri,
 • Muhasebe, vergi risklerinin tespiti ve öneriler sunulması ve sektörel teşviklerden yararlanılması,
 • Tedarikçi değerlendirmeleri ile pazar odaklı satınalma maliyetlerinde azaltma önerileri geliştirilmesi,
  1. Mevsimsel ciro dalgalanmaları için ürün, coğrafi bölge, müşteri segmenti ve tasarruf önerileri üretilmesi,
  2. Yönetişim sorunlarına önlem olarak, organizasyon planının yetki ve sorumlukların, iş akış planlarının, talimat ve prosedürlerin süreçlerin verimliliğini artıracak şekilde yazılı hale getirilmesi önerileri.