Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Kurumsal Değerinizi ve Başarınızda Çalışan Katkısını Arttıracak Bir Güç

KURUMSAL EĞİTİMLER / KAMUYA YÖNELİK EĞİTİMLER / KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim ihtiyaçlarınızı sizinle birlikte tespit ederek kurumunuza özgü butik eğitimler tasarlayabilmekteyiz.

Ayrıca, özel sektörle kamu idare, kurum ve kuruluşları ve STK’ların ihtiyaçları özelinde; stratejik/mali yönetim ve kurumsal yönetim alanları başta olmak üzere danışmanlık hizmetleri deneyimli eğitmen ve danışmanlarımızca karşılanmaktadır

KURUMSAL EĞİTİMDE NEREDESİNİZ?

Kurumsal Eğitim Planlarınızı Yaparken;

 • Çalışanlarınız ve kurumunuz için eğitim ihtiyaç analizi,
 • Eğitimde dış kaynak kullanımı ile çeşitlendirme,
 • Mevzuat ve düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etme,
 • Eğitmenlerde aradığınız yetkinlikler,
 • Oryantasyon eğitimlerinizi kurumsal ihtiyaçlar ve değişime uygun şekilde hazırlanması.

Eğitimler Sonrasında;

 • Eğitmen/eğitim memnuniyet anketleri ve sonuçları üst yönetime raporlama,
 • Eğitim sonrası etki analizleri,
 •  Eğitimlerin kurumsal stratejinize uygunluğu.

Eğitimlerin kurumsal verimliliğe, etkili çalışmaya, gelir arttırmaya ve maliyet azaltmaya katkıları konularında içsel/dışsal sorgulama yapıyor musunuz?

KURUMSAL EĞİTİM BİZİM İŞİMİZ

Farkımız; kurumunuza/kuruluşunuza yönelik mevzuat, yönetişim ve kişisel gelişim alanlarında atölye, vaka analizi, hizmet içi ve genel katılıma açık eğitimler vermekteyiz. Eğitimde kullandığımız tekniklerle kurumunuza değer katmakta, fayda sağlamaktayız.

 

KURUMSAL EĞİTİMLER

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Plan ve Bütçeleme,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),
 • Yöneticiler İçin Temel Finansal Bilgiler,
 • Mali Tablolar Analizi, Denetim ve Yönetim Raporlamaları,
 • Kurumsal Risk Yönetimi,
 • İç Kontrol Esasları (COSO İç Kontrol Çerçevesi) ve Hile / Suistimale Karşı Alınabilecek Önlemler,
 • İç Denetimin Temelleri,
 • Süreç Yönetimi ve Optimizasyonu,
 • İs Hukuku ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Mevcut Sistemin Geliştirilmesi,
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (Temelleri-Mevcut Seçenekler Çerçevesinde Kurumsal İhtiyaç Analizi),
 • Yönetim Raporlaması, Karar Destek Sistem ve İş Zekası.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Kurum Çalışanı Gelişim Seti: Duygusal Zeka, Kişilik, Tutum, Algı, Güç, Otorite, Etik, Grup Dinamiği, Etki, Kurumsal Kültür, Örgütsel Değişim, Liderlik, Motivasyon, Güven, Psikolojik Sözleşme, Vekalet Teorisi,
 • Liderlik ve Etkili Yöneticilik,
 • Ekip Çalışması ve Vaka Uygulamaları,
 • Kriz Yönetimi,
 • İletişim ve Müzakere Becerileri,
 • Etkili Sunum Teknikleri,
 • Zaman ve Toplantı Yönetimi,
 • Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkma,
 • Eğiticilerin Eğitimi,
 • Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi,

KAMUYA YÖNELİK EĞİTİMLER

 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı

Temel ilke ve standartlar, rol ve sorumluluklar, harcama öncesi kontrol (ön mali kontrol), ödeme öncesi kontrol (harcama belgeleri mevzuatı), taşınır-taşınmaz, ön ödeme (avans ve kredi uygulamaları), iç kontrol, iç kontrol standartları, risk yönetimi, dış denetim (Sayıştay’ın denetim ve yargılama esasları), kamu zararı mevzuatı.

 • Kamu Alımları ve İhale Mevzuatı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale / 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları, uygulamada ve denetimlerde karşılaşılan sorunlar, doğrudan temine dair esaslar.

 • Mahalli İdareler Mevzuatı

Temel belediye / büyükşehir belediye / özel idareler / mahalli idare birlikleri mevzuatı, bağlı idareler mevzuatı, mahalli idare gelirleri, mahalli idareler norm kadro esasları, görevde yükselme /unvan değişikliği esasları, mahalli idarelerde bütçe içi işletmeler.

 • Bütçe ve Performans Programı

Klasik bütçe hazırlanmasına dair esaslar, performans, mali durum beklentiler raporu, faaliyet raporuna dair esaslar, hazırlanması ve kamuoyuna sunulması.

 • Taşınır Mevzuatı ve Uygulaması Eğitimi

Taşınır işlemleri, taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, taşınır konsolide görevlisi, taşınır kayıtlarının ve sisteminin barındırdığı ve dikkate alınması gereken riskler, sayım işlemlerinde uyulacak prosedürler, sayım için öneriler, depo-sanal depo işlemleri, taşınır işlemlerinin idare içerisinde denetim ve kontrolüne dair esaslar.

 • Mahalli İdarelerde Denetim

Belediye meclislerinde denetim yolları, meclis denetim komisyonu, teftiş kurulları, kamu iç denetim müessesesine dair esaslar, soruşturma ve denetimin farklarının bilinilirliği, bağımsız denetim.

 • Kamu Personel Mevzuatı

Temel ilkeler, istihdam türleri, sınıflar ve yükselme esasları, mali hükümler, disiplin esasları, performans esaslı kariyer sistemlerine dair esaslar.

 • Tahakkuk Esaslı Kamu Muhasebesi Uygulamaları

Tek Düzen Hesap Planı, Duran Varlıklar Muhasebesi, Bütçe Gelir ve Gider Tahakkuk İşlemleri, Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri, Özellikli Muhasebe İşlemleri, Bütçe Emanetleri, Karşılıklar, Amortisman İşlemleri, Mali Tabloların Hazırlanması ve Faaliyet Raporlarında Yer Verilecek Mali Tablolar.

 • Mahalli İdarelerde Bütçe İçi/Dışı İşletmeler Mevzuatı ve Uygulamaları

Ticari işletmelerin kuruluşu, ticari işletmelerin organları, sermaye şirketlerinin yönetimi, mahalli idareler özelinde bütçe içi işletmeler, mahalli idareler özelinde bütçe dışı işletmeler, sermaye artışı yoluyla işletmeye kaynak transferi ve şirketlerin verimliliğinin sağlanması.

 • Ticari İşletme Hukuku

Ticari işletmelerin kuruluşu, ticari işletmelerin organları, sermaye şirketlerinin yönetimi, mahalli idarelerde bütçe dışı işletmeler.

 • İdare ve Kurumların Vesayet Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Denetim – Teftiş – İnceleme – Soruşturma Kavramlarına Açıklık Getirilmesi, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması– Cevap Usulleri, Yasal İmkanlar.

 • Çevre Mevzuatı

Su ve atık su mevzuatı, katı atıkların bertaraf edilmesi, geri dönüşüm.

 • Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esaslar, Arşiv Sistemi ve EBYS

Resmi yazışma esasları, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS), arşiv esasları.

Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı olarak bunların yanında;

Kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin mevcut durum tespiti, kurulması, işler hale getirilmesi ve bu konu özelinde, raporlama ile izleme değerlendirme yapısının devreye alınması, stratejik yönetim danışmanlığı ve benzeri konularda yanınızdayız.