Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi (Eşgüdüm ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi)

Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi (Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map) adlı ve 2050 sayılı uluslararası iç denetim standardının uygulaması ile ilgili bu rehber, bir güvence haritasının nasıl geliştirileceği, kullanılacağı, güncel tutulacağı ve sonuç olarak güvence açıklarının ve tekrarlarının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Böylece, bu rehber kurumlara güvence sağlayan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmaya […]

Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sisteminin İşleyişine Yönelik Bir Araştırma

Dr. Esin Nesrin CAN Marmara Üniversitesi, SBE Dr. Cem ÇETİN Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkan URI: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1664 ÇOMÜ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2016 (Cilt 11, Sayı 2) ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelerin, Devlet Üniversiteleri nezdinde oluşturduğu farkındalığın incelendiği çalışma kapsamında, İç Denetim Birim Başkanları’na […]

İç Denetim ile Bağımsız Denetim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bağımsız denetçi, denetlediği kurumun çalışanı değildir ve yapılan denetim sözleşmesi gereğince denetim faaliyetini yürütmektedir. Enron skandalına kadar yaşanan süreçte bağımsız denetçiler iç denetim faaliyetine dışarıdan destek vermekteydiler (outsourcing). Fakat yaşanan muhasebe skandalları sonrası yapılan düzenlemelerle (Amerika’da Sarbanes Oxley yasası, Türkiye’de SPK düzenlemeleri ile) bu durum yeniden düzenlenmiş ve kısıtlanmıştır. Bağımsız denetçi finansal tablolar için bir […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]