Saha Çalışması: Müşterimizin Risk Değerlendirmesi, İç Kontrol Sistemi İncelemesi

Saha çalışmasındayız: Müşterimizin İç Denetim Bölümü ile birlikte eş kaynak yoluyla eğitim, risk değerlendirmesi, iç kontrol sistemi incelemesi ve uluslararası iç denetim standartlarına göre iç denetim yönetmeliği hazırlanması sonrasında uçtan uca üç konuda iç denetim yapıyoruz: 1-Hammadde satınalma 2-Üretim 3-Maliyet muhasebesi, Şubat 2020.

İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu veya bu görevi yapan organ, üst yönetimden bağımsız olarak oluşturulan gereksinimler ve beklentilere göre gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Üst yönetici: Kurumda yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme […]

İç Kontrolde Kısıtlamalar

Etkili bir İç Kontrol Sistemi kuruluşun amaçlarına ulaşacağına dair makul bir güvence verse de, doğal olarak bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu kabul eder. Etkili bir iç kontrol sistemi bile başarısızlığa uğrayabilir. Buna sebep olabilecek kısıtlamalar şunlardan kaynaklanabilir: İç kontrolün ön koşulu olarak oluşturulan amaçların uygunluğu, Karar almada kullanılan insan muhakemesinin yanlış ve yanlı olabileceği gerçeği, Hatalar […]

İç Kontrolün Temel İlkeleri

İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme ve […]

Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sisteminin İşleyişine Yönelik Bir Araştırma

Dr. Esin Nesrin CAN Marmara Üniversitesi, SBE Dr. Cem ÇETİN Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkan URI: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1664 ÇOMÜ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2016 (Cilt 11, Sayı 2) ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelerin, Devlet Üniversiteleri nezdinde oluşturduğu farkındalığın incelendiği çalışma kapsamında, İç Denetim Birim Başkanları’na […]

İç Kontrolü İyi Anlamak

İç kontrol, bir iç denetim faaliyeti veya ön mali kontrol değildir. İç kontrol, yazılı prosedürler ile değil, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar. İç kontrol, kurumların iç denetçiler veya mali hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yapılması gereken bir iş değildir. İç kontrol sisteminin sahibi yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve iç denetçiler, yönetime bu alanda destek […]

İç Denetim İle Risk Yönetimi Arasındaki İlişki

Risk: Bir kurum, birim veya faaliyetin hedeflerine ulaşmasını engelleyen olası tehditlerin potansiyel sonuçlarıdır. Risk Yönetimi: Kurumun karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilerek (yani riskin tanımlanması, ölçülmesi ve öncelik sırasına konması) kabul edilebilir seviyeye (kurumun risk iştahı) indirilecek şekilde gereken cevabın verilmesine ilişkin dinamik bir süreçtir. Risk yönetimi kurumun stratejik yönetiminin merkezinde yer alan önemli bir süreçtir […]

İç Denetim İle İç Kontrol Arasındaki İlişki

Yönetimin temel fonksiyonlarından biri iç kontroldür. Dünyada en çok kabul gören kontrol modeli 1992 yılında geliştirilen COSO iç kontrol çerçevesidir. Bu modelin haricinde Kanada’da CoCo ve İngiltere’de Turnbull Raporu gibi çeşitli raporlar ile bilgi sistemleri alanında COBIT modeli tarzında yaklaşımlar vardır. İç kontrole ilişkin temel bir çerçeve belge olan COSO raporunda iç kontrol şu şekilde […]

İşletmelerde İç Denetim Olmamasının Sakıncaları

İç denetimin işletmelere sağladığı yararların yanında işletmede iç denetimin olmaması ya da var olan iç denetimin etkin kullanılmaması durumunda oluşacak sakıncalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. İşletmenin anında tespit edemediği para ve varlık kaybına neden olur. İşletme yönetiminin, telafisi zor olan hatalı ve yanlış kararlar vermesine sebep olur. İşletmede denetim olmadığı düşüncesi, üst yönetimde ve çalışanlarda hata […]

İç Denetimin Faydaları Nelerdir?

1. İşletme içinde önceden öngörülemeyen ve işletme içi yıkıcı sonuçlar doğurabilecek risklerin önceden tespiti ve gerekli önleme çalışmalarının yapılmasını ve bu tür olumsuzlukların yaratabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlar. 2. Operasyonların, işletmenin prosedürlerine, standartlarına, talimatlarına ve politikalarına uygun olarak etkili ve faydalı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini takip eder. 3.İşletmede hata ve hilelerden kaynaklanacak kayıpların önlenmesini […]