İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu veya bu görevi yapan organ, üst yönetimden bağımsız olarak oluşturulan gereksinimler ve beklentilere göre gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Üst yönetici: Kurumda yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme […]

İç Kontrolün Temel İlkeleri

İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme ve […]

İç Kontrolü İyi Anlamak

İç kontrol, bir iç denetim faaliyeti veya ön mali kontrol değildir. İç kontrol, yazılı prosedürler ile değil, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar. İç kontrol, kurumların iç denetçiler veya mali hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yapılması gereken bir iş değildir. İç kontrol sisteminin sahibi yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve iç denetçiler, yönetime bu alanda destek […]

İç Denetim İle Risk Yönetimi Arasındaki İlişki

Risk: Bir kurum, birim veya faaliyetin hedeflerine ulaşmasını engelleyen olası tehditlerin potansiyel sonuçlarıdır. Risk Yönetimi: Kurumun karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilerek (yani riskin tanımlanması, ölçülmesi ve öncelik sırasına konması) kabul edilebilir seviyeye (kurumun risk iştahı) indirilecek şekilde gereken cevabın verilmesine ilişkin dinamik bir süreçtir. Risk yönetimi kurumun stratejik yönetiminin merkezinde yer alan önemli bir süreçtir […]

İç Denetim İle İç Kontrol Arasındaki İlişki

Yönetimin temel fonksiyonlarından biri iç kontroldür. Dünyada en çok kabul gören kontrol modeli 1992 yılında geliştirilen COSO iç kontrol çerçevesidir. Bu modelin haricinde Kanada’da CoCo ve İngiltere’de Turnbull Raporu gibi çeşitli raporlar ile bilgi sistemleri alanında COBIT modeli tarzında yaklaşımlar vardır. İç kontrole ilişkin temel bir çerçeve belge olan COSO raporunda iç kontrol şu şekilde […]

İç Denetim Ve Teftiş Farkları

İç Denetim Teftiş Sistem ve süreç odaklı Şikayet, birey, olay ve işlem odaklı Geleceğe odaklı Geçmişe odaklı Hesap verebilirlik Hesap sorabilirlik Risk odaklı denetim metodolojisi Risk odaklı denetim tekniği yok İyi uygulama örnekleri tekniği Hata örnekleri tekniği Uluslararası standartları var Geçmişe dayalı birikimler var Öncelikli amaç idare faaliyetlerini geliştirme Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Sistem, performans, […]

İç Denetim ile Bağımsız Denetim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bağımsız denetçi, denetlediği kurumun çalışanı değildir ve yapılan denetim sözleşmesi gereğince denetim faaliyetini yürütmektedir. Enron skandalına kadar yaşanan süreçte bağımsız denetçiler iç denetim faaliyetine dışarıdan destek vermekteydiler (outsourcing). Fakat yaşanan muhasebe skandalları sonrası yapılan düzenlemelerle (Amerika’da Sarbanes Oxley yasası, Türkiye’de SPK düzenlemeleri ile) bu durum yeniden düzenlenmiş ve kısıtlanmıştır. Bağımsız denetçi finansal tablolar için bir […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]