İç Kontrol Hakkında Soru-Cevaplar

İç Kontrol Şirketin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Şirket tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller […]

internal audit, internal control, production, stock, purchase, payment,

İç Kontrol ve İç Denetim Kavramları ile İşletmelerde Üretim- Stok, Satın alma- Ödeme Döngüsünde İç Kontrol ve İç Denetim

Yazar: O.Yılmaz İnan Giriş Bir işletme/organizasyon, hedefi ister kȃrlılık isterse topluma hizmet olsun bu amacını gerçekleştirebildiği sürece varlığını sürdürebilir. Amaca giden yolda; bilim teknolojilerindeki ve rekabet koşullarındaki değişimlerle büyüyen bir işletmede, insan kaynağının artmasıyla hata, hile, usulsüzlük, yolsuzluk, verimllik ve etkinlik gibi konularda önlem alınması gereği doğmuştur. Bunun sonucunda da iç denetimin, işletme içinde ve […]

iia üçlü hat modeli, üçlü savunma hattı

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) Ocak 2013 tarihinde yayımladığı ilk Üçlü Savunma Hattını Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniledi. Yeni modelin temel özellikleri şöyle: Üçlü Hat Modeli, kurumların, amaçlara ulaşılmasına ve güçlü bir yönetişimin ve risk yönetiminin sağlanmasına en fazla yardımcı olan yapıları ve süreçleri tanımlamalarına yardımcı olur. Bu model tüm kurumlara […]

İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Faaliyet Denetimi Sürecindeki Etkisi

Yazarlar: Efsun Fatemeh AMANİ MOGHANJOUGHİ Dr. Cem Niyazi DURMUŞ   ÖZET İç denetim günümüzün rekabet koşulları ve ekonomik şartlarına uygun faaliyet gösterip, işletmenin sağlıklı ömrünün uzamasındaki en önemli fonksiyonlardan biri olarak bilinmektedir. Finansal ve finansal olmayan faaliyet süreçlerinin denetlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsayan bu fonksiyon, organizasyonların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçme amacını güden, kurumun […]

Kurumsal İç Kontrol Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi; Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından şirkete özel iç kontrol eğitimi verildi, Ekim 2019. İç kontrolün temel ilkeleri, kavramlar ve tanımlar, amaçlar, roller ve sorumluluklar, kısıtlar, uygulama ipuçları, başarı faktörleri, etkili bir iç kontrol sisteminin faydaları, vakalar, üçlü savunma hattı, iç kontrol çerçeveleri. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi ilişkisi, […]

Bilgi ve İletişim-İlke 17 (Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir) Odak Noktaları

İLKE 17: Yetersizlikleri Değerlendirir ve Bildirir Örgüt, tespit ettiği iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve duruma göre, üst yönetim ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere, gerekli düzeltici önlemleri almaktan sorumlu olan taraflara zamanında bildirir. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Sonuçları Değerlendirir – Yönetim ve Yönetim Kurulu, uygun şekilde, sürekli […]

İzleme Eylemleri -İlke 16 (Sürekli ve/veya Ayrı Değerlendirmeler Yapar) Odak Noktaları

BÖLÜM ÖZETİ: İç kontrol bileşenlerinin her birinin içindeki ilkelere yönelik kontroller de dahil olmak üzere, iç kontrolün beş bileşeninin her birinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını belirlemek amacıyla; sürekli değerlendirmeler, ayrı değerlendirmeler veya bu ikisinin bileşeninden olan değerlendirmeleri kullanır. Kuruluşun farklı kademelerindeki iş süreçlerine yerleşik sürekli değerlendirmeler, bilgiyi zamanında sağlarlar. Periyodik olarak yürütülen ayrı […]