Skip to main content
MakaleYayınlar

Türkiye’deki İç Denetim Yöneticilerinin Profil İncelemesi

By 19 April 2019April 18th, 2022No Comments3 min read

Yazar: Cantekin Ertekin

1.Özet;

İçinde yer aldığımız yıkıcı inovasyon çağında birçok sektör ve meslekler bu değişimden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Bu değişim birçok mesleğin odak noktasını ve mesleği icra edenlerin profillerini etkilemiştir. Bu çalışmada iç denetim mesleğini icra eden iç denetçilerin profilleri incelenmeye çalışmıştır.

1.1. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Verilerin Elde Edilmesi

Çalışma Türkiye’deki iç denetçi profilini belirlemek bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma diğer şirketler için de bir kıyaslama imkanı sunmaktadır. Bu çerçevede araştırma, İstanbul Sanayi Odasının 2017 yılında açıkladığı ilk 500 işletme içerisinde yer alan ve iç denetçi istihdam eden 30 işletme hedef alınarak yürütülmüştür. İç denetim yöneticilerine yönelik hazırlanan anket formları iç denetçilerin e-posta adreslerine gönderilmiştir.

1.2. İşletme ve İç Denetçiler ile İlgili Bulgular

Bu kısımda, anketi cevaplayan 30 iç denetim yöneticisinin verdikleri cevaplara bağlı olarak işletme ve iç denetçilere ilişkin bulgular yer almaktadır. Bu çerçeve ile sınırlı olarak Türkiye’deki iç denetim profili ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1.2.1. İşletmelerin Sektörel Dağılımları

İç denetçilere, çalıştıkları işletmelerin faaliyet alanlarını tespit etmek üzere, farklı sektörlerle ilgili çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1

1.2.2. Denetçilerin Yaş Ortalaması

İç denetçilere, yaş ortalamalarını tespit etmek üzere çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Denetim yöneticilerinin yaş ortalaması 37’dir. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2

1.2.3. Denetçilerin Toplam Çalıştığı Şirket Sayısı

İç denetçilerin daha önce çalıştığı şirket sayıları sorulmuştur. Ankete göre denetçiler, yönetici konuma geçmeden mevut çalıştığı şirketten farklı en az 2 şirkette çalışmışlardır. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3

1.2.4. Denetçilerin Mezun Olduğu Okullar

İç denetçilere mezun olduğu okullar sorulmuştur. Ankete göre İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi çoğunluktadır. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 4’de gösterilmiştir.

               Tablo 4

1.2.5. Denetçilerin Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olma Oranı

İç denetçilere yüksek lisans derecesine sahip misiniz diye sorulmuştur. Ankete göre denetçilerin çoğunun yüksek lisans derecesine sahip olduğu görülmüştür. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5

1.2.6. Denetçilerin Mesleki Sertifikalara Sahip Olma Oranı

İç denetçilerin mesleki sertifika oranı incelenmiştir. Ankete göre, çoğunluğun mesleki sertifikalara sahip olmadığı görülmüştür. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 6’da gösterilmiştir

Tablo 6  

1.2.7. Denetçilerin Mesleki Derneklere Üye Olma Durumu

İç denetçilerin mesleki derneklere olan üyelik durumları incelenmiştir. Ankete göre, çoğunluğun Türkiye İç Denetim Enstitüsü’ne üye olduğu görülmüştür. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7

1.2.8. Denetçilerin Aldıkları Düzenli Mesleki Eğitimler

İç denetçilerin aldıkları mesleki eğitimler incelenmiştir. Ankete göre, çoğunluğun düzenli olarak mesleki eğitim almadıkları görülmüştür. En çok alınan eğitim ise suistimal İnceleme üzerinedir. Buna göre elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 8’de gösterilmiştir.

                           Tablo 8